Δίκαιον Νομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κλάδοι Δικαίου Εξειδίκευσης

Χειριζόμαστε υποθέσεις

 • Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως

  Το ιδιωτικό δίκαιο καθορίζει τις προϋποθέσεις, με τις οποίες δημιουργούνται, ασκούνται και καταργούνται οι περιουσιακές αξιώσεις. Αλλά ο οφειλέτης συχνά δεν εκπληρώνει την υποχρέωση που έχει στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου απέναντι στο δανειστή του. Στην περίπτωση όμως αυτή ο δανειστής δεν έχει δικαίωμα να αυτοδικήσει. Διαβάστε περισσότερα +
 • Τροχαία ατυχήματα

  Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν δυστυχώς ένα σύνηθες φαινόμενο, παρά τα επιβαλλόμενα προστατευτικά μέτρα, το οποίο πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και των θάνατο των εμπλεκομένων ατόμων. Ένα τροχαίο ατύχημα μπορεί επιπρόσθετα να έχει καταστροφικές συνέπειες για το θύμα καθώς μπορεί να επιφέρει τόσο τον θάνατο, όσο και να αφήσει το θύμα με χρόνιο σωματικά τραύματα ή αναπηρία. Διαβάστε περισσότερα +
 • Προστασία προσωπικών Δεδομένων

  Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το νόμο 4624/2019 καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το νομικό αυτό πλαίσιο τυγχάνει εφαρμογής σε όλους τους φορείς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, συλλόγους, Ξενοδοχεία κ.λπ.) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν έδρα και δραστηριότητα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες ή σχετίζονται με οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες και αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες. Διαβάστε περισσότερα +
 • Διαμεσολάβηση

  Η Διαμεσολάβηση (Mediation) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3898/2010, ως Διαμεσολάβηση νοείται η διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία την διαφορά αυτή με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή. Διαβάστε περισσότερα +
 • Οικογενειακό Δίκαιο

  Το Οικογενειακό Δίκαιο, ως ειδικότερος κλάδος του ιδιωτικού αστικού δικαίου, αποτελεί ένα σύνολο νομικών κανόνων που ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας, εκτός από τις κληρονομικές που ρυθμίζονται ειδικώς στις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου. Διαβάστε περισσότερα +
 • Κληρονομικό Δίκαιο

  Όταν κάποιος αποβιώσει, πολλά ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με τα υπάρχοντά του (ακίνητη περιουσία, χρήματα, καταθέσεις), ενώ οι συγγενείς του πρέπει να διεκπεραιώσουν όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Συνεπώς, η ανάγκη νομικής βοήθειας και διευκρίνησης της διανομής των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων που απέκτησε ο θανών όσο ζούσε, μεταξύ των κληρονόμων, προκύπτει αναπόφευκτα. Διαβάστε περισσότερα +
 • Ακίνητα & Εμπράγματο Δίκαιο

  Το Εμπράγματο δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου που ρυθμίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις δηλαδή των προσώπων προς τα πράγματα. Όταν το δίκαιο δεν αφήνει τα οικονομικά αγαθά στην ελεύθερη χρήση και διάθεση του καθενός, ξεκινώντας από το θεσμό της ιδιοκτησίας, πρέπει να ρυθμιστεί ποια οικονομικά αγαθά μπορεί να ανήκουν στα πρόσωπα και ποιες εξουσίες μπορεί να έχει το πρόσωπο επάνω σ’ αυτά. Διαβάστε περισσότερα +
 • Τραπεζικό Δίκαιο

  Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί. Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου σχετικώς με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει έναντι της τράπεζας. Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία τόσο αστικού και εμπορικού, όσο και οικονομικού και δημοσίου δικαίου. Διαβάστε περισσότερα +
 • Ποινικό Δίκαιο

  Το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους πλέον ζωντανούς κλάδους του Δικαίου. Με αντικείμενο του το έγκλημα ως φαινόμενο της κοινωνικής ζωής, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ανθρώπινα πάθη, τις εντάσεις και τα ανυπέρβλητα διλήμματα. Αναδεικνύει τις έννοιες της επιείκειας και της σπουδαιότητας των ατομικών ελευθεριών, διαφυλάττοντας την αξία του ανθρώπου και τις αρχές του Κράτους Δικαίου. Διαβάστε περισσότερα +
 • Αστικό Δίκαιο

  Το Αστικό Δίκαιο είναι ίσως ο κλάδος Δικαίου με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις καθημερινές συναλλαγές. Εμπερικλείει όλους εκείνους τους κανόνες Δικαίου που ρυθμίζουν και τυποποιούν τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών στα πλαίσια ενός Κράτους. Διαβάστε περισσότερα +
 • Εμπορικό Δίκαιο

  Το εμπορικό δίκαιο είναι το τμήμα εκείνο του ιδιωτικού δικαίου, το οποίο περιλαμβάνει τους ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν τις εμπορικές βιοτικές σχέσεις. Ουσιαστικά, το εμπορικό δίκαιο είναι το δίκαιο που ρυθμίζει τη λειτουργία και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο εμπόριο. Η έννοια του εμπορίου έχει δύο διαστάσεις: μια οικονομική και μια νομική. Διαβάστε περισσότερα +
 • Δημόσιο Δίκαιο

  Ως Δημόσιο Δίκαιο νοείται το σύνολο των κανόνων που διέπουν την οργάνωση και την λειτουργία τους Κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν κρατική εξουσία, καθώς επίσης και τις σχέσεις κράτους-πολίτη, όπου το Δημόσιο λειτουργεί ως φορέας κρατικής εξουσίας. Το Δημόσιο Δίκαιο διαιρείται σε τρεις κλάδους: Το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Διαβάστε περισσότερα +
 • Δίκαιο Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

  Η Πνευματική Ιδιοκτησία αποτελεί ένα είδος δικαιώματος επί αΰλων αγαθών το οποίο ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των δικαιωμάτων που προστατεύουν τα έργα της ανθρώπινης διάνοιας και είναι γενικότερα γνωστά με τον τίτλο Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Διαβάστε περισσότερα +