Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως

Το ιδιωτικό δίκαιο καθορίζει τις προϋποθέσεις, με τις οποίες δημιουργούνται, ασκούνται και καταργούνται οι περιουσιακές αξιώσεις. Αλλά ο οφειλέτης συχνά δεν εκπληρώνει την υποχρέωση που έχει στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου απέναντι στο δανειστή του.

Στην περίπτωση όμως αυτή ο δανειστής δεν έχει δικαίωμα να αυτοδικήσει. Αν επιχειρήσει να ικανοποιήσει την αξίωσή του βίαια, με τις δικές του δυνάμεις, δίχως τη βοήθεια των αρμόδιων κρατικών οργάνων, τιμωρείται ποινικώς και επιπρόσθετα έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον οφειλέτη του. Η απαγόρευση όμως της αυτοδικίας δεν αφήνει το δανειστή απροστάτευτο. Και τούτο, επειδή η πολιτεία έχει αναθέσει σε ορισμένα κρατικά όργανα τη λήψη των κατάλληλων βίαιων μέτρων προς ικανοποίηση των νόμιμων αξιώσεων των δανειστών. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, τα αρμόδια κρατικά όργανα έχουν εξουσία απέναντι στον οφειλέτη να λάβουν τα κατάλληλα βίαια μέτρα και, αντίστοιχα, έχουν δημόσια υποχρέωση απέναντι στο δανειστή να μην αδρανήσουν. Ο δανειστής λοιπόν εμποδίζεται να αυτοδικήσει, αλλά αντίστοιχα, έχει δημόσια αξίωση απέναντι στο κράτος να λάβει αυτό, με τα αρμόδια όργανά του, τα κατάλληλα μέτρα προς ικανοποίηση της αξίωσης που έχει με το ιδιωτικό δίκαιο απέναντι στον οφειλέτη του. Με άλλα λόγια, η αναγκαστική εκτέλεση είναι μορφή νομικής προστασίας, για την παροχή της οποίας ο δανειστής έχει αξίωση απέναντι στο κράτος. Αναγκαστική εκτέλεση λοιπόν είναι η μορφή έννομης προστασίας, με την οποία ο οφειλέτης εξαναγκάζεται από τα αρμόδια κρατικά όργανα σε ικανοποίηση της υποχρέωσης που έχει απέναντι στο δανειστή του.

Το Δικηγορικό μας γραφείο όντας το πλέον εξειδικευμένο στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης αναλαμβάνει με αξιοπιστία την διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Μέσω πολύχρονης εξειδίκευσης και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης στο συγκεκριμένο τομέα Δικαίου, το γραφείο μας καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στον χώρο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως. Επιπροσθέτως όντας εντολοδόχος Τραπεζικών Ιδρυμάτων επί σειρά ετών, αποδεικνύει καθημερινά την εμπειρία στο αντικείμενο αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών όπως:

Έρευνες ακίνητης περιουσίας Καταγγελία σύμβασης/Σύνταξη και επίδοση εξώδικων δηλώσεων – προσκλήσεων Κατάθεση και επίδοση διαταγών πληρωμής Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών Εγγραφή προσημειώσεων, αναγκαστικών και συναινετικών Εγγραφή υποθήκης και τροπή προσημείωσης σε υποθήκη Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας Διαδικασία του Ν.3869 - Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών πληρωμής από κάθε αιτία (πχ. δάνεια, πιστωτικές κάρτες, αλληλόχρεους λογαριασμούς, ομολογιακά δάνεια, αξιόγραφα, κλπ) Άσκηση ανακοπών κατά εκθέσεων κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και μισθωμάτων Άσκηση ανακοπών κατά δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμού και αναγγελιών. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί Άσκηση ανακοπών κατά κατακυρωτικών εκθέσεων Άσκηση ανακοπών κατά πίνακα κατάταξης Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών απόδοσης της χρήσης μισθίου και διαταγών πληρωμής μισθωμάτων Αιτήσεις διόρθωσης αξίας κατασχεμένων Ανατροπή κατασχέσεων Αναγκαστική διαχείριση