Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (Mediation) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3898/2010, ως Διαμεσολάβηση νοείται η διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία την διαφορά αυτή με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή.

Σε Διαμεσολάβηση, στην οποία τα μέρη παρίστανται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, μπορούν να υπαχθούν εμπορικές, αστικές, εργατικές και οικογενειακές διαφορές, και γενικά, όλες οι ιδιωτικού δικαίου διαφορές, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Υπάρχουν πολλά απλά και καθημερινά παραδείγματα υποθέσεων που είναι προτιμότερο να επιλύονται εξωδικαστικά: διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, χρηματικές απαιτήσεις μεταξύ εμπόρων ή εταιρειών, κληρονομικά ζητήματα μεταξύ συγγενών, κλπ. Επίσης, υποθέσεις διατροφής και επικοινωνίας γονέων-τέκνων μπορούν με διαμεσολάβηση να λύνονται ομαλότερα, ουσιαστικά και ειρηνικά για χάρη των παιδιών. Το σύστημα αυτό, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των πινακίων των δικαστηρίων, καθώς και στην ομαλότερη και ταχύτερη διευθέτηση των διαφορών, με πολύ χαμηλότερο κόστος, σε ένα περιβάλλον νομικού πολιτισμού. Δεδομένων των προαναφερθέντων, οφείλουμε όλοι να δώσουμε μια ευκαιρία στο θεσμό αυτό, προσπαθώντας να λύνουμε τις διαφορές μας εξατομικευμένα και πολιτισμένα, χωρίς μαραθώνιους δικαστικούς αγώνες, αποδεσμεύοντας τους Δικαστές από ήσσονος σημασίας διαφορές και αφήνοντάς τους χρόνο και ενέργεια για πολύ σοβαρότερα ζητήματα της χώρα μας.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που γνωρίζει άψογα τη νομική διαδικασία, τις τεχνικές και τους κανόνες της διαμεσολάβησης, εκπροσωπώντας αποτελεσματικά τους εντολείς μας στη συγκεκριμένη διαδικασία στα πλαίσια κάθε υπόθεσης διαμεσολάβησης αστικού και εμπορικού δικαίου. Στις περιπτώσεις που η δικαστική οδός κρίνεται χρονοβόρα και ασύμφορη, η εξωδικαστική εκούσια διαπραγμάτευση για την επίλυση των διαφορών είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος απονομής δικαιοσύνης.