Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο είναι ίσως ο κλάδος Δικαίου με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις καθημερινές συναλλαγές.

Εμπερικλείει όλους εκείνους τους κανόνες Δικαίου που ρυθμίζουν και τυποποιούν τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών στα πλαίσια ενός Κράτους. Οι κανόνες αυτοί συνοψίζονται στο σύνολό τους στον Αστικό Κώδικα, έλκοντας την προέλευση τους τόσο από το γραπτό (Νόμους) όσο και από το άγραφο (Έθιμο) Δίκαιο. Το Αστικό Δίκαιο, χαρακτηριζόμενο από μια τεράστια ποικιλία εννόμων σχέσεων, υποδιαιρείται σε πέντε βασικά μέρη [Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου- Εμπράγματο Δίκαιο - Οικογενειακό Δίκαιο- Κληρονομικό Δίκαιο- Ενοχικό δίκαιο], ενώ η γνώση του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον χειρισμό ζητημάτων κάθε κλάδου Δικαίου.

Το Δικηγορικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου. Οι δικηγόροι μας, έχοντας πολυετή εμπειρία σε μια πληθώρα αντικειμένων του συγκεκριμένου κλάδου Δικαίου, προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση, έχοντας πάντοτε ως άξονα το συμφέρον των εντολέων τους, χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις και σπατάλη χρόνου και χρήματος. Αναλαμβάνουμε, μεταξύ άλλων:

Οικογενειακό Δίκαιο Κληρονομικό Δίκαιο Εργατικό Δίκαιο Εμπράγματο Δίκαιο - Ακίνητα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα- Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) Διακανονισμό χρεών Εξώδικα Πληρεξούσια