Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Όταν κάποιος αποβιώσει, πολλά ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με τα υπάρχοντά του (ακίνητη περιουσία, χρήματα, καταθέσεις), ενώ οι συγγενείς του πρέπει να διεκπεραιώσουν όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

Συνεπώς, η ανάγκη νομικής βοήθειας και διευκρίνησης της διανομής των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων που απέκτησε ο θανών όσο ζούσε, μεταξύ των κληρονόμων, προκύπτει αναπόφευκτα.

Οι ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα σχετικά θέματα (κληρονομική διαδοχή, διανομή κληρονομιάς, προθεσμίες, διαδικασίες για την αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς) προβλέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Ο ελληνικός αστικός κώδικας αποτυπώνει δύο βασικά συστήματα διαδοχής, την διαδοχή εκ διαθήκης και την διαδοχή εξ αδιαθέτου όταν θανών δεν είχε φροντίσει, ενώ βρισκόταν εν ζωή, να προχωρήσει στην σύνταξη διαθήκης. Πέραν αυτών των δύο βασικών συστημάτων στο ελληνικό κληρονομικό δίκαιο, στην περίπτωση της διαδοχής βάσει διαθήκης υπάρχουν και οι διατάξεις της καλούμενης αναγκαστικής διαδοχής. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναγκαστικά στις περιπτώσεις εκείνες που ο θανών, ο οποίος προέβη στην σύνταξη διαθήκης δεν όρισε ως κληρονόμους του σε κάποιο ποσοστό που προβλέπει ο νόμος τα στενά συγγενικά του πρόσωπα. Όπως έχει παγιωθεί από την ελληνική νομική θεωρία του Αστικού Δικαίου, το Κληρονομικό Δίκαιο χαρακτηρίζεται από δύο βασικές έννοιες, αυτές της ατομικής ιδιοκτησίας και της προστασίας της οικογένειας. Ακόμη, δεδομένου ότι η αρχική πηγή του κληρονομικού δικαιώματος είναι η ιδιοκτησία του αποθανόντος κληρονομούμενου, θα ανέμενε κανείς αυτή να είναι και η βασική σκέψη που θα διατρέχει το δίκαιο της εκ του νόμου διαδοχής. Βασική επομένως μέριμνα του νομοθέτη, δεδομένης της θεμελιακής παραδοχής του ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει αιτία θανάτου την περιουσία του, θα έπρεπε να είναι ο σεβασμός της βούλησής του κληρονομούμενου και σε περίπτωση μη διατύπωσης της, ο σεβασμός της εικαζόμενης βούλησής του, γεγονός το οποίο ικανοποιείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό και από το σύστημα της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν όταν κάποιος πεθάνει, είναι να προσδιορίσουμε τα περιουσιακά του στοιχεία και να ερευνήσουμε αν υπάρχει διαθήκη. Αν υπάρχει διαθήκη, ο συμβολαιογράφος ή οποιοσδήποτε βρει την ιδιόγραφη διαθήκη του θανόντος, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τον δικαστήριο για την ύπαρξη διαθήκης και να υποβάλει την πρωτότυπη για δημοσίευση στο Ειρηνοδικείο της περιοχής όπου έχει την έδρα του ο συμβολαιογράφος, ώστε όποιος έχει συμφέρον από το περιεχόμενό της να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν υπάρχουν περισσότερες από μία διαθήκης, πρέπει να δημοσιευτούν όλες. Αν ο θανών δεν άφησε διαθήκη ή η διαθήκη του είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο ή ρυθμίζει μόνο κάποια από τα περιουσιακά του στοιχεία, ο θανών θεωρείται ότι πέθανε αδιάθετος και η κληρονομική διαδοχή του ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου, καλώντας τους νόμιμους κληρονόμους του σε έξη κατηγορίες, οι οποίες ονομάζονται τάξεις.

Το Δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων, σχετιζόμενων με το Κληρονομικό Δίκαιο, αναλαμβάνοντας ενδεικτικά:

Κληρονομητήρια Αποδοχές κληρονομιάς Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων Κληρονομικές διαφορές Διαθήκες (ιδιόγραφη διαθήκη, δημόσια διαθήκη, μυστική διαθήκη) Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή Νόμιμη μοίρα Μέμψη άστοργης δωρεάς Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας Κληρονομική αναξιότητα Αγωγές περί κλήρου Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας Κληρονομικό καταπίστευμα Κληροδοσίες Δωρεές αιτία θανάτου