Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Το εμπορικό δίκαιο είναι το τμήμα εκείνο του ιδιωτικού δικαίου, το οποίο περιλαμβάνει τους ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν τις εμπορικές βιοτικές σχέσεις. Ουσιαστικά, το εμπορικό δίκαιο είναι το δίκαιο που ρυθμίζει τη λειτουργία και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο εμπόριο.

Η έννοια του εμπορίου έχει δύο διαστάσεις: μια οικονομική και μια νομική. Η οικονομική διάσταση αναφέρεται στη διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση, ενώ η νομική στην επεξεργασία και μεταποίηση των αγαθών, δηλαδή τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Συνεπώς, στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο η έννοια του εμπορίου περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και σχέσεων, με τις οποίες πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής μετατροπής της πρώτης ύλης σε χρήσιμα αγαθά. Επίσης παρουσιάζει ιδιομορφίες, αποτελώντας ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου. Χαρακτηριστικά είναι ο ενδοτικός χαρακτήρας των διατάξεων του, η αυξημένη προστασία του τρίτου, το αναιτιώδες των ενοχών που γεννιούνται από τις εμπορικές συναλλαγές και η συλλογική ικανοποίηση των δανειστών σε περίπτωση εμπορικής αφερεγγυότητας. Η χρήση υπηρεσιών δικηγόρου στις εμπορικές συναλλαγές είναι σκόπιμη για την προστασία των μερών αλλά και των συναλλαγών γενικότερα. Η προληπτική ανάμειξη δικηγόρου στις συναλλαγές είναι σε κάθε περίπτωση αποτελεσματικότερη από την ανάμειξη του μετά την εμφάνιση των προβλημάτων. Ο ρόλος του λοιπόν στις εμπορικές σχέσεις δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία υπό την στενή έννοια των συμφερόντων του εντολέα του, αλλά ταυτοχρόνως επεκτείνεται και στην διασφάλιση της σαφήνειας των εμπορικών συναλλαγών. Έτσι μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες να καταλήξει η εμπορική συναλλαγή σε ζημιά για το ένα ή το άλλο μέρος και κατ’ επέκταση σε αντιδικία.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη και επιμέλεια κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων, προσφέροντας τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, από τη σύσταση και λειτουργία της έως τη λύση της, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων. Εγγυόμαστε σε κάθε επιχειρηματία και επενδυτή άριστη εξυπηρέτηση σε ζητήματα που αφορούν:

Σύσταση – Τροποποίηση – Λύση – Διάσπαση κάθε τύπου εταιρίας Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης εταιριών Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, προβλήματα απορρέοντα εκ της υποκεφαλαιοδότησης εταιρειών, συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του ΔΣ Μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων Συμβάσεις δικαιόχρησης – franchise Αντιπροσώπευση ενώπιον δημόσιων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου