Δημόσιο Δίκαιο

Δημόσιο Δίκαιο

Ως Δημόσιο Δίκαιο νοείται το σύνολο των κανόνων που διέπουν την οργάνωση και την λειτουργία τους Κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν κρατική εξουσία, καθώς επίσης και τις σχέσεις κράτους-πολίτη, όπου το Δημόσιο λειτουργεί ως φορέας κρατικής εξουσίας.

Το Δημόσιο Δίκαιο διαιρείται σε τρεις κλάδους: Το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οι κανόνες του Συνταγματικού Δικαίου καθορίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία του Κράτους, καθώς και των κυριότερων οργάνων του, τη μορφή του πολιτεύματος, την κατάταξη, κατά λειτουργίες, των εκδηλώσεων της κρατικής εξουσίας, τα είδη των κανόνων δικαίου, τις συνταγματικές ελευθερίες των πολιτών. Στο Διοικητικό Δίκαιο υπάγονται οι κανόνες που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την επίλυση των διοικητικών διαφορών. Ειδικότερα περιλαμβάνει τα συστήματα οργάνωσης της διοίκησης, τις διοικητικές αρχές και υπηρεσίες, τις διοικητικές πράξεις, την αρχή της νομιμότητας, τις μορφές ελέγχου της διοίκησης, το Συμβούλιο της Επικρατίας, τα τακτικά Δικαστήρια, αιτήσεις ακυρότητας, προσφυγές ουσίας και την προσωπική ευθύνη των οργάνων της διοίκησης. Τέλος το Ευρωπαϊκό Δίκαιο περιλαμβάνει τους βασικούς θεσμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. Ακόμη οι πράξεις της Διοίκησης, άλλως Διοικητικές Πράξεις, είναι αυτές οι οποίες εκδηλώνουν την νομική ενέργεια με την οποία αποκρυσταλλώνεται η βούληση των οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης, αποτελώντας ουσιαστικά εκδήλωση της κρατικής εξουσίας.

Το Δικηγορικό μας γραφείο με σημαντική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, καθώς επίσης και ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση, αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν:

Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια Διοικητικά πρόστιμα Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία Δικαιώματα πολίτη Ακυρωτικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών εφετείων όλης της χώρας