Ακίνητα & Εμπράγματο Δίκαιο

Ακίνητα & Εμπράγματο Δίκαιο

Το Εμπράγματο δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου που ρυθμίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις δηλαδή των προσώπων προς τα πράγματα.

Όταν το δίκαιο δεν αφήνει τα οικονομικά αγαθά στην ελεύθερη χρήση και διάθεση του καθενός, ξεκινώντας από το θεσμό της ιδιοκτησίας, πρέπει να ρυθμιστεί ποια οικονομικά αγαθά μπορεί να ανήκουν στα πρόσωπα και ποιες εξουσίες μπορεί να έχει το πρόσωπο επάνω σ’ αυτά.

Ακριβώς αυτό το έργο επιτελεί το εμπράγματο δίκαιο καθορίζοντας τις έννομες μορφές με τις οποίες το πρόσωπο εξουσιάζει τα πράγματα, αλλά ακόμη ρυθμίζει το περιεχόμενο, την κτήση, την απώλεια, καθώς και την προστασία που παρέχει ο νόμος, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως και την κοινωνική ειρήνη μέσω της αποτροπής διενέξεων για χρήση των πραγμάτων. Περιεχόμενο του εμπράγματου δικαίου λοιπόν είναι η εξουσίαση των οικονομικών αγαθών, στην οποία βασίζεται ο άνθρωπος για την επιβίωση του. Για το λόγο αυτό το εμπράγματο δίκαιο είναι οικοδομημένο επάνω στο απόλυτο δικαίωμα της κυριότητας ή της ιδιοκτησίας, την κατ’ εξοχήν μορφή εξουσιάσεως των αγαθών. Άλλωστε ο κύριος ή ιδιοκτήτης διατηρεί την αποκλειστική χρήση και ελεύθερη διάθεση του πράγματος, όπου πράγμα νοείται ένα ενσώματο αντικείμενο, αυθύπαρκτο, απρόσωπο (ο άνθρωπος δεν είναι πράγμα) και δεκτικό εξουσίασης. Ουσιαστικά ως Εμπράγματο Δίκαιο ορίζεται η σχέση ενός προσώπου προς ένα πράγμα έχοντας τόσο μια θετική πλευρά, όσο και μια αρνητική. Η θετική πλευρά ανταποκρίνεται στην δυνατότητα άμεσου εξουσιασμού του πράγματος και στον πορισμό ωφελειών βάση αυτής, ενώ η αρνητική εντοπίζεται στην ενέργεια του δικαιώματος κατά παντός τρίτου, η δυνατότητα δηλαδή του δικαιούχου να αποκλείσει κάθε ενέργεια τρίτου επάνω στο πράγμα, να επιβάλει σε όλους τους άλλους το σεβασμό της εξουσίας του επάνω στο πράγμα, έχοντας ισχύ έναντι όλων (erga omnes).

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτοντας συνεργάτες με πολυετή εμπειρία και δικαστηριακή πρακτική, σε ζητήματα Εμπραγμάτου Δικαίου και Ακινήτων, αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό:

Αγορά ή πώληση ακινήτων Διαχείριση ακινήτων Φορολογικά θέματα Συμβάσεις μίσθωσης Έρευνες σε Κτηματολόγια & Υποθηκοφυλακεία Συντονισμός Συμβολαιογράφων, Πολιτικών Μηχανικών, Κτηματομεσιτών Μισθωτικές Διαφορές Ιδιοκτησιακές Διαφορές Διαφορές Γειτονικού Δικαίου- Οροφοκτησία Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες Χρησικτησίες Πραγματικές δουλείες Προστασία κυριότητας και νομής από προσβολές αυτών Σύσταση ενεχύρων και υποθηκών και άρση αυτών Άρση προσημειώσεων υποθηκών Εθνικό Κτηματολόγιο Απαλλοτριώσεις Προσύμφωνα – Συμβόλαια Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων